De columns verschenen eerder op het Overblijf Magazine

Op 11 mei gaan de basisschoolkinderen weer gedeeltelijk naar school. Als de kinderen de gehele dag op school zijn, zal gekozen worden voor het continurooster. Ouders/vrijwilligers kunnen de taak voor tussenschoolse opvang in principe niet op zich nemen, maar zal het onderwijspersoneel deze taak waar mogelijk op zich moeten nemen, zie Protocol opstart basisonderwijs. In de praktijk zal het betekenen dat in deze opstartfase het onderwijspersoneel niet zal toekomen aan hun verplichte pauze. Scholen in juni Lees verder
Er was eens, lang geleden, een film die mij inspireerde. Een film die het verhaal vertelde van een moedige man die zich met ziel en zaligheid inzette voor de kinderen in zijn klas. Ik dacht: “Als ik nu toch overblijfmedewerkers zou kunnen inspireren om zich zó in te zetten voor de TSO en hun overblijfkinderen… zodat zij samen het leven van elk overblijfkind zouden versterken.” Zo begon ik mijn missie: Een fijne TSO voor alle Lees verder
Ik heb het gevoel dat sinds de AVG in gang gezet is, veel mensen (ook in de TSO) onzeker zijn over wat zij wel of niet mogen weten, over wat zij wel of niet mogen doen in relatie tot de overblijfkinderen of de organisatie. Is gezond verstand op zoveel verschillende manieren uit te leggen? We hebben blijkbaar veel behoefte aan regels en codes om binnen de grenzen van het fatsoen te blijven. In deze column Lees verder
De wet op het primair onderwijs is duidelijk, zou je denken: “TSO wordt door het schoolbestuur georganiseerd als de ouders hierom gevraagd hebben. De kosten die hieruit voortvloeien komen vervolgens voor rekening van de ouders.” Maar, het schoolbestuur kan ervoor kiezen de kosten voor de ouders te beperken. Inkomsten van het schoolbestuur Het schoolbestuur ontvangt van de overheid jaarlijks geld om de organisatie van de school/scholen te verzorgen, de zogenaamde lumpsum. Het is bedoeld voor o.a. het Lees verder
Regelmatig krijg ik vragen over wet- en regelgeving en aan het begin van het schooljaar zijn de vragen vooral gericht op de noodzaak van het aantal tso-medewerkers. In de wet Primair Onderwijs (artikel 45), waar het overblijven onder valt, is geen duidelijkheid gegeven over hoeveel kinderen één tso-medewerker mag begeleiden. Er is dus geen wettelijke ‘leidster : kind ratio’, zoals in de (Wet) kinderopvang is vastgesteld. In artikel 45 van de wet Primair Onderwijs staat Lees verder