Alle berichten door op admin

Veiligheid en welzijn bij de TSO

Veiligheid en welzijn bij de TSO

Ik heb het gevoel dat sinds de AVG in gang gezet is, veel mensen (ook in de TSO) onzeker zijn over wat zij wel of niet mogen weten, over wat zij wel of niet mogen doen in relatie tot de overblijfkinderen of de organisatie. Is gezond verstand op zoveel verschillende manieren uit te leggen? We hebben blijkbaar veel behoefte aan regels en codes om binnen de grenzen van het fatsoen te blijven. In deze column heb ik een aantal regels en codes verzameld.

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) sinds 25 mei 2018

Het doel van de AGV is om zo min mogelijk informatie te hebben/bewaren en bewust te zijn van de noodzaak van het bezit van de informatie. Er moeten duidelijke afspraken op papier staan over de procedures. Vraag op school of de tso-organisatie dus naar de privacyverklaring om te weten waar je rekening mee moet houden. Bedenk dat:

 • De informatie van kinderen die niet meer overblijven of (kunnen) veranderen niet onnodig bewaard blijft.
 • Schoolmedewerkers onderling leerling gegevens mogen delen. Wanneer de school anderen, bijvoorbeeld tso-medewerkers, wil informeren, mag dat alleen wanneer de ouder (of kind ouder dan 16 jaar) hiervoor nadrukkelijk toestemming geeft.
 • Precies om deze reden het belangrijk is dat ouders weten dat zij zelf bijzonderheden over gedrag of aanpak van hun kind(eren) delen met de tso-organisatie/medewerkers.
 • Leerkrachten wel tips kunnen delen voor een effectieve begeleiding van een kind, maar dus geen achtergrond informatie mogen delen.

Als informatie toch terecht komt bij iemand die daar niet bevoegd voor is, is er sprake van een datalek. Als de organisatie een ernstig datalek ontdekt, moet dit worden gemeld.

Vierogenprincipe (sinds 1 juli 2013)

Het vierogenprincipe is in het leven geroepen sinds de zedenzaak op een kinderdagverblijf in Amsterdam. Het protocol is alleen verplicht voor kinderdagverblijven, maar niet voor gastouders en ook niet voor BSO, Primair Onderwijs (en dus TSO, dat valt onder de wet Primair Onderwijs).

Het vierogenprincipe is eigenlijk het vierogen- of orenprincipe. Medewerkers op een kinderdagverblijf hoeven niet persé in duo’s te werken, maar kunnen elkaar wel zien werken of horen. Ook is het de bedoeling dat afdelingsleiders onaangekondigd binnen stappen om te ervaren hoe de situatie is.

Omgangsregels

 • In principe is een medewerker zo min mogelijk met een kind alleen in een ruimte. Wanneer dit wel het geval is, ga dan zodanig met het overblijfkind om dat ten alle tijden iemand kan binnenkomen.
 • Kom niet aan een ander wanneer hij/zij dat niet wil, de wijze waarop je een kind troost/beloont of feliciteert is ook afhankelijk van de wens van het kind/ouders.
 • Spontane reacties, ook in hogere groepen zijn mogelijk, ook hier rekening houdend met de wens van het kind/ouders.
 • Soms moeten kinderen geholpen worden bij het aan- en uitkleden (denk aan ongelukjes). In dergelijke situaties kan een leerkracht of tso-medewerker hierbij helpen. Houd ook hier weer rekening met wensen en gevoelens van het overblijfkind. Door een open vraag te stellen als ‘Wil je het zelf doen, of heb je liever dat de juf/meester je helpt?’ kan een kind vaak goed aangeven wat hij/zij wil.

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling (aangepast per 1 januari 2019)

Iedere organisatie ontwikkelt een eigen meldcode met daarin 5 verplichte stappen. Sinds 1 januari 2019 is de beroepskracht verplicht het afwegingskader te gebruiken.

Stap 1: Signalen in kaart brengen.
Stap 2: Overleg met een collega (coördinator) en raadpleeg eventueel Veilig Thuis.
Stap 3: Gesprek met cliënt/ouder.
Stap 4: Wegen van huiselijk geweld/kindermishandeling:

 • Heb ik op basis van stap 1 tot en met 3 een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling?
 • Heb ik een vermoeden van acute of structurele onveiligheid?

Stap 5: Neem twee beslissingen:

 1. Is melden noodzakelijk?
  Melden is noodzakelijk als er sprake is van:
  – acute onveiligheid
  – structurele onveilighei​d
  In het afwegingskader staat beschreven wat onder acute en structurele onveiligheid verstaan wordt.
 2. Is hulp verlenen of organiseren (ook) mogelijk? Hulp verlenen is mogelijk als:
  – De professional in staat is om effectieve/passende hulp te bieden of organiseren.
  – De betrokkenen meewerken aan de geboden of georganiseerde hulp.
  – De hulp leidt tot duurzame veiligheid.
  Indien hulp verlenen op basis van deze punten niet mogelijk is, is melden bij Veilig Thuis noodzakelijk.

Ik wens je een veilige en fijne TSO toe!

Bronnen

Autoriteitpersoonsgegevens.nl
ICTrecht.nl
Boink
hetwilgerijs.nl
Rijksoverheid.nl
Onderwijsgeschillen.nl

Uit wiens portemonnee komt het geld voor de lunchpauze op school?

Uit wiens portemonnee komt het geld voor de lunchpauze op school?

De wet op het primair onderwijs is duidelijk, zou je denken: “TSO wordt door het schoolbestuur georganiseerd als de ouders hierom gevraagd hebben. De kosten die hieruit voortvloeien komen vervolgens voor rekening van de ouders.” Maar, het schoolbestuur kan ervoor kiezen de kosten voor de ouders te beperken.

Inkomsten van het schoolbestuur

Het schoolbestuur ontvangt van de overheid jaarlijks geld om de organisatie van de school/scholen te verzorgen, de zogenaamde lumpsum. Het is bedoeld voor o.a. het onderhoud van het schoolgebouw, de administratieve ondersteuning en óók tussenschoolse opvang. Goed om te realiseren dat dit geld losstaat van de gelden voor salarissen voor de leerkrachten.

TSO in de schoolbegroting met €26,41 per leerling

De overheid geeft vooraf in het najaar, een advies hoe de school het totale besteedbare bedrag kan verdelen over de verschillende kostenposten. Bij iedere post is een bedrag genoemd. Bij tussenschoolse opvang staat een bedrag van €26,41 per leerling. Het begrotingsmodel, dat jaarlijks gemaakt wordt, is vanaf oktober beschikbaar. Download hier de versie voor 2020 op de website van Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen.

De (G)MR let op de TSO in de begroting

Het is aan het schoolbestuur om een begroting op te stellen voor de besteding van dit geld en de (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad in te laten stemmen met de begroting. Het schoolbestuur mag in principe zelf beslissen welke posten worden opgenomen in de begroting. Het kan dus zijn dat de post ‘tussenschoolse opvang’ wordt vergeten en dat dit geld gaat naar andere, ook belangrijke, posten. Aan de (G)MR dus de taak om te controleren of de TSO terugkomt op de begroting.

Ouders hoeven dan minder te betalen

Stel, het schoolbestuur heeft € 26,41 per leerling van de school voor TSO op de begroting gezet en de school heeft 150 leerlingen. Vanuit de lumpsum is dan € 3.961,50 beschikbaar voor tussenschoolse opvang. Door de beschikbaarheid van dit grote bedrag kan het bedrag dat de ouders betalen per overblijfbeurt behoorlijk dalen.

Scholen die werken met een continurooster mogen de ouders niet verplichten een bijdrage voor TSO te doen. Als deze scholen bijvoorbeeld pleinwachten inzetten om de lunchpauze van de leerkrachten te garanderen, zijn de kosten voor de pleinwachten voor de school.

Bedoeld voor onkostenvergoeding en opleiding

In een voorlichtingsbrochure van de PO-Raad staat beschreven staat dat het geld vooral bedoeld is voor deskundigheidsbevordering van de overblijfkrachten en daarnaast voor de organisatie van de tussenschoolse opvang. Omdat er soms wat onduidelijkheid is, over waaraan dit geld besteed kan worden, heb ik contact opgenomen met de juridische dienst van de PO-Raad. Op mijn vraag of de kosten voor het salaris/onkostenvergoeding van de tso-coördinator of de overige vrijwilligers ook kunnen worden betaald uit deze gelden, kreeg ik een bevestigend antwoord: “Ja, dat klopt. De kosten kunnen betaald worden uit deze middelen.”

Samengevat

 

 • Bij TSO betalen de ouders de kosten.
 • Bij het continurooster mogen de ouders niet verplicht worden te betalen voor TSO, bijvoorbeeld voor de inzet van pleinwachten.
 • Geld in de lumpsum bedoeld voor TSO (in 2020) is € 26,41 per leerling van de school.
 • De lumpsum is niet geoormerkt geld, het schoolbestuur stelt zelf een begroting op en bepaalt zelf de posten.
 • De (G)MR heeft instemmingsrecht en kan er mede voor zorgen dat € 26,41 wordt besteed aan TSO.
 • Het tso-geld in de lumpsum kan worden besteed aan tso-cursussen en onkostenvergoedingen/salarissen van medewerkers.
 • Lees alles over wet- en regelgeving in de meest recente brochure van TSO-Support.

Veel succes met de (tso)-begroting voor 2020!

De TSO-organisatie goed geregeld?

De TSO-organisatie goed geregeld?

Regelmatig krijg ik vragen over wet- en regelgeving en aan het begin van het schooljaar zijn de vragen vooral gericht op de noodzaak van het aantal tso-medewerkers.

In de wet Primair Onderwijs (artikel 45), waar het overblijven onder valt, is geen duidelijkheid gegeven over hoeveel kinderen één tso-medewerker mag begeleiden. Er is dus geen wettelijke ‘leidster : kind ratio’, zoals in de (Wet) kinderopvang is vastgesteld. In artikel 45 van de wet Primair Onderwijs staat alleen dat de opvang in een veilige- en kindvriendelijke ruimte moet worden georganiseerd.

Hoeveel medewerkers zijn er nodig?

Hoe een veilige- en kindvriendelijke ruimte eruitziet, dat wordt in overleg met de tso-organisatie en de ouders vastgesteld. Omdat er geen wettelijke bepalingen zijn op het gebied van het aantal medewerkers, kijken we naar de ervaringen van de afgelopen 15 jaar. Kort door de bocht kun je rekening houden met:

 • 1 begeleider : 15 kinderen als er ook met de kinderen gegeten wordt.
 • 1 begeleider : 22 kinderen als de kinderen alleen tijdens het spelen worden begeleid.

Afhankelijk van verschillende factoren kan het belangrijk zijn meer begeleiders in te roosteren. Bedenk daarbij ook dat kinderen in de BSO (Wet kinderopvang) een begeleiding krijgen van 1:10 (jongere kinderen) tot 1:12 (oudere kinderen).

Wisselpauze als oplossing bij krapte

Je wilt de TSO goed organiseren en graag met vrijwilligers werken, zodat de prijs van het overblijven betaalbaar blijft. Je hebt te maken met krapte op de ‘vrijwilligersmarkt’ en daardoor rijst de vraag al gauw: ‘Hoe organiseer ik de TSO goed met zo min mogelijk medewerkers?’
Door het instellen van wisselpauzes bereik je dat met de helft minder tso-medewerkers hetzelfde aantal kinderen begeleid kunnen worden. Leerkrachten eten dan vaak een kwartiertje tot 25 minuten met de kinderen, waarna de speelpauze wordt begeleid door de tso-medewerkers.

Dit is een rigoureuze aanpak, want:

 • De leerkrachten kunnen niet meer onderling lunchen/vergaderen;
 • De tso-medewerkers leren de kinderen minder eenvoudig kennen, omdat de gesprekjes vooral plaatsvinden tijdens het eten. Veel overblijfmedewerkers geven aan dat zij in deze lunch-aanpak minder werkplezier ervaren.
 • Als naast wisselpauzes ook gekozen wordt voor het continurooster, dan zijn de kosten voor de vrijwilligersvergoedingen of salarissen voor de school in plaats van voor de ouders.

Professionele organisatie als kwaliteitsslag

Als pedagogisch medewerkers of professionele tso-medewerkers worden ingezet als extra begeleiders of tso-coördinatoren kan dit zeker zorgen voor een verbeterslag. Deze medewerkers zijn al opgeleid om kinderen te begeleiden en ervaring leert dat zij dit prima doen in een nieuwe tso-praktijk.
Het idee achter deze keuze is vaak dat de ervaren medewerker het goede voorbeeld gaat geven aan de minder ervaren vrijwilligers, in de hoop dat zij deze pedagogische aanpak over gaan nemen. Helaas is de werkdruk in de TSO vaak zo hoog, dat iedere (vrijwillige) medewerker druk is in zijn/haar eigen groep/werkplek en geen tijd heeft om te leren van een collega. Zet de coördinator/coach daarom boventallig in op de werkvloer, dan is de kans op succes veel groter.

Samenwerking en werkafspraken eerst

Zet de samenwerking onderling én met het schoolteam centraal, waarin gewerkt wordt aan goede werkafspraken onderling en een goed pedagogisch klimaat voor de kinderen. Kies en besluit samen de wenselijke aanpak en handel daar allemaal naar.

Keep up the spirit

In de wet staat o.a. dat ten minste de helft van de tso-medewerkers scholing heeft gevolgd op het gebied van het overblijven. Bied de (nieuwe) medewerkers één keer een basiscursus aan en organiseer vervolgens jaarlijks een opfriscursus. De coördinator zal een cursus leidinggeven waarderen en uitkijken naar jaarlijkse dag met collega’s. Alles bij elkaar zal het naast werkplezier ook de veiligheid en de kindvriendelijkheid in de TSO bevorderen. Inschrijven voor een cursus kan hier: tso-support.nl/open-inschrijving.

Ik wens je veel fijne momenten in de TSO toe.

Meer weten?

Lees de details in mijn brochure: tso-support.nl/informatie

Geluksmomentjes tijdens het overblijven

Geluksmomentjes tijdens het overblijven

Als overblijfmedewerker probeer je het overblijven zo goed mogelijk te organiseren. Zo let je erop dat de kinderen genoeg eten, drinken en fijn samen spelen.
In de TSO als mini-samenleving gaat niet alles in één keer goed en zul jij als begeleider de kinderen ook af en toe (aan)spreken, bijsturen en corrigeren.

 

Aandacht richten

Je kunt je aandacht richten op de negatieve situaties, maar ook juist op de positieve.
Aandacht hebben voor de negatieve situaties is niet zo vreemd. Vanuit de oertijd was het belangrijk om het negatieve (gevaar) op tijd te herkennen. Als ouder (en dus ook als overblijfmedewerker) is het nog steeds belangrijk om gevaren te herkennen. Je bent tenslotte ook verantwoordelijk voor de veiligheid.
De kunst is om naast voor veiligheid ook voor een kindvriendelijke opvang te zorgen.

 

Je oermodus

Als je reageert vanuit je oermodus, zie je direct als er iets gebeurt dat niet door de beugel kan.
Je spreekt het kind aan. Soms besef je je achteraf dat je de hele pauze kinderen hebt gecorrigeerd.

 

1 op 5

Wees er bewust van dat tegenover slechts één negatieve opmerking, ervaring of gedachte, er vijf positieve moeten staan, om de gevolgen van die ene negatieve weg te werken.

Het overblijfkind

Stel je het kind eens voor waar je meerdere keren per overblijfbeurt op moet mopperen. Wie moppert er nog meer op dit kind? En, nog belangrijker, wie geeft dit kind een positieve opmerking, ervaring of gedachte? Hoeveel geluksmomentjes krijgt dit kind per dag? Wegen ze op tegenover de negatieve ervaringen?
Zal dit kind opgroeien tot een evenwichtige volwassene?

 

De overblijfmedewerker

En stel jezelf eens voor, als overblijfmedewerker die het zo goed wil doen, maar zo vaak moet mopperen. Misschien wel als politieagent bij de TSO fungeert.
Lig jij later in bed te piekeren over de dingen die niet zo leuk of goed gingen die dag? Hoe zit het met jouw geluksmomentjes, had jij er vijf keer meer dan de negatieve momenten?

 

Effect van positieve aandacht

Geef dus vooral aandacht aan wat goed gaat, dat geeft jou én het kind een geluksmomentje.
Andere kinderen zullen het voorbeeld van hun klasgenootje volgen en ook een geluksmomentje met jou willen delen!
Wat zal het ontzettend fijn overblijven zijn bij jullie.

 

Ik wens je heel veel mooie momenten in de TSO toe.

Laat TSO-vrijwilligers schitteren

Laat TSO-vrijwilligers schitteren

Als het nu zo lastig is om tso-vrijwilligers te vinden, maak het elkaar dan iets makkelijker door te zorgen voor een ultieme aanpak van de TSO. Zo blijven de bestaande vrijwilligers en komen nieuwe vrijwilligers af op de goed reclame. Zo zorg je ervoor dat vrijwilligers het leuk vinden bij jullie te werken, omdat ze doen waar zij zelf behoefte aan hebben:

Nieuwe vrienden maken

Veel vrijwilligers staan open om nieuwe vrienden te maken, zo zie je dat vrijwilligerswerk ook kan helpen tegen eenzaamheid. Vrijwilligers leren elkaar beter kennen én zijn goed voorbereid op hun taak door iedere tso-dag 15 minuten vóór het begin van het overblijven te worden ontvangen door de coördinator. Tijdens het korte overleg en speciale trainingsbijeenkomsten leren zij van elkaar. Als de coördinator regelmatig een gezellige koffiebijeenkomst, etentje of themabijeenkomst organiseert, wordt er echt gewerkt aan versterking van het team.
Tip uit de praktijk: Ga samen voordelig eten bij het buurthuis.

Actief blijven in goede gezondheid

Het effect van het tso-vrijwilligerswerk voor de senior (of werkeloze) is vaak dat zij weer een doel hebben om op te staan en naar buiten te gaan. Er wordt op hen gewacht en ze krijgen er heel vaak nog een leuke vergoeding voor.

Sociale erkenning

Als ik vraag aan vrijwilligers waarom zij denken dat zij geschikt zijn om dit werk te doen, hoor ik vaak terug dat zij met zoveel plezier met kinderen werken, dat zij zo genieten om de kinderen in actie zien. De vrijwilligers ervaren dat zij nuttig zijn in de school, in de maatschappij en dus waardevol zijn voor wat zij doen. Hoe tonen jullie je waardering voor de tso-medewerkers?
Tip uit de praktijk: Vier de Nationale Overblijf Dag.

Gevraagd zijn
Nieuwe vrijwilligers vinden lukt vaak het best door persoonlijk contact. Het meest effectief is als het enthousiasme van de bestaande vrijwilligers wordt overgedragen op de aspirant vrijwilligers. Dus, als er een informatiebijeenkomst wordt georganiseerd op school, nodig de tso-vrijwilligers hier ook voor uit. Geef ze het podium, laat ze schitteren en vertellen over het mooie werk in de tussenschoolse opvang.

Kers op de taart

De vrijwilliger voelt zich serieus genomen.
De vrijwilliger ontvangt een kaartje op je verjaardag of tijdens ziekte.
De vrijwilliger ontvangt een certificaat bij … jaar trouwe dienst.
De vrijwilliger ontvangt bij vertrek een nette referentie.
De vrijwilliger heeft jaarlijks een evaluatiegesprekje, zodat er tijd en aandacht is voor hetgeen speelt bij vrijwilliger én de tso-organisatie.

Veel succes in de duurzame TSO!